AKTUALIZACJA 7 września 20202010-12-05  
STATUT 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
REGULAMIN 
RADY PEDAGOGICZNEJ
REGULAMIN 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PPODSTAWOWEJ
REGULAMIN 
RADY RODZICÓW
REGULAMIN
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN STOŁÓWKI 
SZKOLNEJ
REGULAMIN
BIBLIOTEKI

 

REGULAMIN
PORZĄDKOWY

zasady korzystania z urządzeń elektronicznych
REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z e-Dziennika:
nauczyciele 
rodzice
 
REGULAMIN 
FUNKCJONOWANIA 
MONITORINGU

REGULAMIN
EDUKACJI
ZDALNEJ

REGULAMIN 
STYPENDIALNY

REGULAMIN
KORZYSTANIA
Z PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNYCH
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SZAFEK UCZNIOWSKICH
REGULAMIN
B H P
 

załączniki
REGULAMIN  WYCIECZEK 
załączniki:  
Karta wycieczki  
Lista uczestników  
Zgoda rodziców  
Rozliczenie wycieczki

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PROCEDURY
w warunkach epidemicznych:

FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

NA WYPADEK ZAKAŻENIA

PROCEDURY 
zwolnienia z WF

PROCEDURY
niedostosowanie społeczne

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka

REKRUTACJA 2020/21

KARTA
dodatkowe informacje
o uczniu
HARMONOGRAM
czynności rekrutacyjnych
wniosek
z obwodu szkoły
wniosek
spoza obwodu szkoły
oświadczenie potwierdzające
wolę przyjęcia
DEKLARACJE RODZICÓW:
ucznia klasy 1 SP
ucznia klasy 2 SP
ucznia klasy 3 SP

REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH:

 Regulamin naboru  deklaracja - wypełnienie drukiem
edytor tekstu

deklaracja - wypełnienie ręczne
plik .pdf

WNIOSKI i OŚWIADCZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 do wypełnienia elektronicznego w WORD  do wypełnienia ręcznego po wydruku
OŚWIADCZENIE:
WORD      -      PDF

Inne ważne informacje i komunikaty w dziale: plany, programy, listy, wykazy...redaktor: Naczelny