Strona główna -> PRZEDSZKOLE -> Organizacja Pracy Przedszkola
         IMIENINY:
 PROGRAM PROFILAKTYKI2016-09-22  

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU:

1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2. Konwencja o Prawach Dziecka – art.3, art.19 i art.33

3.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2016 r. poz. 895)

5.Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca2009 r. w sprawie

dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów

nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)

6. Statut przedszkola

WSTĘP

Program profilaktyki przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu, obejmuje on pracę wychowawczo - profilaktyczną nad całością osobowości dziecka z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, duchowej i fizycznej.

Program profilaktyki ma za zadanie wspomagać edukację dzieci przedszkolnych

w zakresie bezpiecznych zachowań. Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka powinny stać zawsze na pierwszym miejscu i być priorytetem w edukacji przedszkolnej. Już od najmłodszych lat należy kształtować u dzieci nawyki dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

Celem tego programu jest odpowiednio wczesne uświadomienie dzieciom zagrożeń, które występują w życiu codziennym, a także w przedszkolu.

Realizując program profilaktyki uczymy dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie

i bezpieczeństwo, wpajamy dzieciom zasady zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania oraz korzyści z pobytu na świeżym powietrzu.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

•    Wyposażenie dzieci w niezbędne umiejętności i wiadomości dotyczące dbania

o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

CELE SZCZEGÓŁOWE

•    Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie

    w sytuacji zagrożenia,

•    Zdawanie sobie sprawy z konieczności przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych ( w pomieszczeniach przedszkolnych, na placu zabaw, w domu, na drodze),

•    Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i właściwego zachowania,

•    Promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyku mycia zębów, samodzielności podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych

•    Zapobieganie agresji wśród przedszkolaków.

PROCEDURY OSIĄGANIACELÓW

Osiągnięcie zamierzonych celów będzie możliwe dzięki:

•    Tworzeniu sytuacji umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie

    dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo

•    Doborowi atrakcyjnych metod i form pracy opartych na różnorodnej działalności dziecka, np. zabawa, literatura dziecięca, obserwacja i pokaz, zagadki, inscenizacje wycieczki, zabawy ruchowe, spotkania ze specjalistami.

ZADANIA DO REALIZACJI

I.PROFILAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA

1.Bezpieczeństwo na drodze

•    nauka chodzenia po chodniku parami, w zwartej kolumnie,

•    nauka przechodzenia na przejściu dla pieszych (pasy, sygnalizacja świetlna),

•    zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi

•    uświadomienie konieczności stosowania elementów odblaskowych, kamizelek,

•    pogadanka z policjantem ruchu drogowego,

•    zapoznanie ze sposobem wezwania służb ratowniczych na miejsce wypadku,

•    poznanie numerów alarmowych do Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego,

•    uświadomienie konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie,

•    przewożenia dzieci w fotelikach,

•    zwracanie uwagi na konieczność zakładania kasków rowerowych przez dzieci,

•    przedstawienie na temat bezpieczeństwa na drodze w wykonaniu starszych

przedszkolaków.

2.Bezpieczeństwo podczas zabaw (na placu, nad wodą, w lesie, w domu)

•    omówienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach i hulajnodze,

•    zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego, na placu zabaw,

•    zapoznanie z zasadami zachowania się w lesie,

•    zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z domowych urządzeń,bezpieczna

pomoc w gospodarstwie rolnym,

•    wykorzystanie plansz edukacyjnych i historyjek obrazkowych,

•    uświadomienie dzieciom czym są środki chemiczne stosowane w gospodarstwie

domowym,

•    zapoznanie z zasadami bezpiecznego wchodzenia po schodach,szczególnie

w przedszkolu,

•    poznanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wycieczek (także autokarowych).

3.Bezpieczeństwo w czasie wakacji i ferii zimowych

•    pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą, kąpieli w miejscu

strzeżonym, uświadomienie zakazu kąpieli w miejscach niedozwolonych,

•    pogadanka na temat zakazu wchodzenia zimą na zamarznięty staw,

•    pogadanka na temat zakazu zabawy w pobliżu ruchliwej drogi,

•    kształtowanie właściwych postaw wobec obcych (ludzi, zwierząt),

•    spacery w pobliżu przedszkola po ośnieżonych chodnikach.

4. Zwracanie uwagi na konieczność nieoddalania się od opiekunów

•    rozmowa na temat: Jak należy się zachować, gdy oddalę się od grupy, w sytuacji

zagubienia się,

•    ćwiczenia utrwalające znajomość imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,

•    rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów,

•    zapoznanie ze sposobami zachowania się na wypadek ataku psa,

•    dziecko potrafi powiedzieć „nie”. Wie, jak radzić sobie w trudnej

sytuacji: rozmowy na temat sposobów reagowania na propozycje

składane dzieciom przez obce im osoby,

•    rozmowa na temat nietykalności. Dziecko ma swoje prawo do odmowy dotykania określonych stref ciała, jeśli nie jest to związane z zabiegami higienicznymi, wskazaniami lekarskimi do wykonywania zabiegów leczniczych.

    Dziecko potrafi rozróżnić, co jest dobre a co nie

•    kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo

5.Jak zachować się podczas pożaru (żywiołu)

•    wycieczka do Straży Pożarnej,

•    zapoznanie z przyczynami powstawania pożarów, ukazanie skutkówzłego

zachowania (rzucanie butelek w lesie, zabawy z zapałkami),

•    wprowadzenie i utrwalenie numerów alarmowych (998, 112)

•    wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego, powodzi, huraganu, anomalii pogodowych oraz sytuacjach nietypowych, takich jak zagubienie się w lesie, mieście, dużych zbiorowiskach ludzkich

II.PROFILAKTYKA ZDROWIA

1.Dbałość o higienę i zdrowie.

•    spotkanie z higienistką,

•    prezentacja i nauka mycia zębów,

•    nauka prawidłowego mycia rąk, twarzy, wycierania w ręcznik, higiena nosa

•    systematyczne mycie zębów,

•    poznanie zasad zdrowego odżywiania, zapobiegania chorobom, roli lekarza

w dbaniu o zdrowie,

•    realizacja programu: „Moje dziecko idzie do szkoły” dotyczącego

profilaktyki zdrowotnej,

•    realizacja programu ,,Czyste powietrze wokół nas”,

•    pogadanka na temat szkodliwości hałasu,

•    uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie (ogród przedszkolny, las)

w różnych porach roku,

•    realizacja tematyki związanej ze zdrowym odżywianiem (owoce, warzywa),

unikanie nadmiaru słodyczy,

•    spotkanie z dietetykiem - ,,Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.

•    organizowanie ćwiczeń przeciwdziałających wadom postawy oraz przeciw płaskostopiu,

•    pogadanka na temat szkodliwości oglądania telewizji przez dłuższy czas,

szkodliwości długiego siedzenia przed monitorem komputera.

III.PROFILAKTYKA AGRESJI

•    kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się,

•    tworzenie przez dzieci umów i norm postępowania, kodeksu przedszkolaka,

respektowania zasad,

•    kształtowanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych

i dochodzenia do kompromisu,

•    uświadomienie dzieciom, rodzicom, że przemoc (bicie, zabieranie zabawek,

zmuszanie do czegoś, gryzienie) jest rzeczą złą. Potępianie takiego zachowania.

•    kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się złemu traktowaniu fizycznemu

i psychicznemu ze strony innych,

•    uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków,

•    współpraca z PPP,

•    organizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców (zgodnie z potrzebami),

•    kształtowanie u dzieci postawy akceptacji innych: pokonywanie uprzedzeń wobec osób chorych i niepełnosprawnych,

•    kształtowanie u dzieci gotowości do niesienia pomocy osobom słabszym,

niepełnosprawnym i potrzebującym

•    uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć, emocji,

•    uczenie się umiejętności opanowania swoich negatywnych emocji,

•    wprowadzenie sytemu nagród i kar – współpraca z rodzicami.

IV.NAŁOGI I ICH SKUTKI/ SZKODLIWOŚĆ MEDIÓW

•    zapoznanie dzieci z podstawowymi nałogami:komputer i telewizja, telefon

komórkowy, tablet,

•    uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z korzystania z telewizji i internetu

(bez nadzoru dorosłych) wady postawy, otyłość, wady wzroku, złe wykorzystanie     czasu, złe zachowania,

•    uświadamianie dzieciom, że świat pokazywany w reklamach nie jest rzeczywisty.

V. PROGRAM PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ

•    spotkanie z logopedą,

•    badania przesiewowe oceniające sprawność narządów mowy,

•    likwidowanie u dzieci błędów wymowy i jej doskonalenie,

•    usuwanie przyczyn niechęci do mówienia, a tym samym nawiązywanie słownych

kontaktów społecznych,

•    rozwijanie sprawności narządów mowy, artykulacji i fonacji, słuchu fonemowego,

•    rozwijanie komunikacji językowej dziecka, wzbogacanie słownictwa, poprawności

gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi,

•    rozwijanie sprawności językowej łącznie z kształtowaniem innych funkcji psychicznych, jak: logiczne myślenie, spostrzegawczość, pamięć, wyobraźnia i uwaga,

•    wspólne działania profilaktyczne z domem rodzinnym dziecka,

•    systematyczne powtarzanie ćwiczeń w trakcie codziennych sytuacji edukacyjnych,

•    konsultacje logopedyczne – logopeda – nauczyciel – rodzice.

VI.EWALUACJA PROGRAMU:

•    analiza dokumentów

•    wnioski z obserwacji zachowań dzieci

•    rozmowy z rodzicami,

•    wystawy prac dzieci

•    zabawy i konkursy podsumowujące realizację programu profilaktyki

•    sprawozdanie nauczycieli z realizacji programu profilaktyki

redaktor: Aneta Hamrol  

<- powrót        
 liczba odwiedzin: 3079537      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia