Strona główna -> PRZEDSZKOLE -> Organizacja Pracy Przedszkola
         IMIENINY:
 PROGRAM WYCHOWAWCZY2016-09-22  

Program wychowawczy został opracowany przez nauczycielki i rodziców w niniejszym składzie:

Nauczyciele

Jolanta Jung

Aneta Hamrol

Danuta Skulska

Barbara Matysiak

Krystyna Grabiec

Rodzice

Wstęp

Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

Program został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w przedszkolu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016. Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci w małym stopniu potrafią działać zespołowo, nie przestrzegają reguł społeczności dziecięcej, zdarzają się wśród nich konflikty i przypadki agresji wobec innych przedszkolaków lub niszczenia zabawek i nie sprzątanie ich po skończonej zabawie.

Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.

Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla dyrektora przedszkola, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.

Podstawy prawne programu wychowawczego:

•    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),

•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

•    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),

•    Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.)

•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89, poz. 730)

•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. poz. 895. i Dz. U. poz. 895.)

•    Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

•    Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca1993 r. (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318)

•     Statut Przedszkola

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie.

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

•  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

•    Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

•    Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

•    Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

•    Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.


CEL GŁÓWNY:

Wspomaganie rozwoju dziecka, zgodne z jego wrodzonymi możliwościami twórczymi

i intelektualnymi.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

•    upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci,

•    prowadzenie zajęć z zakresu nauki czytania i pisania, wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń,

•    kształtowanie podstawowych postaw moralnych; uczuciowość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność i życzliwość,

•    uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu,

•    rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła,

•    uświadomienie dzieciom o czyhających zagrożeniach, wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne oraz innych,

•    zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka.

•  kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

•    tworzenie oznaczeń i symboli oznaczających kąciki zabaw

•    kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

•    wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

•    wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

•    cykliczne organizowanie akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”,

•    kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych,

•    tworzenie oznaczeń i symboli oznaczających kąciki zabaw,

Założenia programu

Warunki realizacji:

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Formy oddziaływań wychowawczych:

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

•    samoobsługi i czynności higienicznych,

•    zabaw samorzutnych,

•    zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości,

•    spożywania posiłków,

•    spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu,

Metody pracy wychowawczej:

•    aktywizujące (drama, wystawa, pokaz),

•    podające (opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem),

•    problemowe (gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja, scenki rodzajowe).

Warunki bazowe niezbędne do realizacji programu:

•    sale zabaw dla każdej grupy,

•    pomoce dydaktyczne do zajęć , zabaw,

•    wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw,

•    ogród przedszkolny wraz ze sprzętem.

Prawa i obowiązki dziecka:

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) właściwego zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi farmami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania jego godności osobistej;

5) poszanowania własności;

6) opieki i ochrony;

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8) akceptacji jego osoby;

9) zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa;

10) zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości;

11) badania i odkrywania;

12) kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw;

13) rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;

14) decydowania i dokonywania wyborów, wyrażanie własnego zdania, sądów i oczekiwań;

15) poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji;

16) zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji;

17) poszanowania własnej godności i nietykalności;

18) akceptacji takim, jakim jest;

19) popełniania błędów i możliwości naprawiania ich.

W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

1) przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie;

2) nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;

3) zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne;

4) nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty;

5) po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;

6) umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami;

7) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;

8) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;

9) nie przeszkadzać odpoczywającym;

10) poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

11) znajomości swoich praw i korzystania z nich;

12) korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi;

13) kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych;

System nagród i kar:

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania:

- pochwała wobec grupy,

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed rodzicami,

- atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka,

- darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,

- drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania,

Nagradzamy za:

- stosowanie ustalonych umów i zasad,

- wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania,

- wypełnienie podjętych obowiązków,

- bezinteresowną pomoc innym,

- stosowanie zasad ochrony przyrody,

- aktywny udział w pracach grupy,

Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formy karania za niestosowanie się do ustalonych zasad:

- upomnienie słowne,

- rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),

- wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,

- odsunięcie na krótki czas od zabawy,

- zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

- poinformowanie rodziców o przewinieniu.

Kary stosujemy za:

- nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,

- stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,

- zachowania agresywne,

- niszczenie wytworów pracy innych , ich własności,

- celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków,


Zadania wychowawcze

Dyrektor przedszkola:

•    dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,

•    koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze,

•    stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka.

Nauczyciele:

•    poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami,

•    organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,

•    rozwiązują indywidualne problemy poprzez udzielanie dzieciom wszechstronnej pomocy,

•    propagują zasady kulturalnego zachowania,

•    troszczą się o zdrowie dzieci, w szczególności poprzez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

•    tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne,

•    stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,

•    eliminują zachowania niepożądane,

•    ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Rodzice:

•    rodzice są partnerami przedszkola

•    dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,

•    współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Pracownicy niepedagogiczni:

•    reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela,

•    wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.

Rada Rodziców:

•    reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces

wychowawczy przedszkola,

•    współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

•    współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego przedszkola.


ZADANIA GŁÓWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO;

I. Bądź samodzielny i kulturalny - kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

II. Kontroluj swoje zachowanie - kształtowanie umiejętności społecznych, zgodnego funkcjonowania w grupie.

III. Wprowadzenie dziecka w świat wartości – poznawanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych

- dążenie do respektowania wolności, godności własnej i drugiego człowieka, tolerancji

i solidarności

I. Bądź samodzielny i kulturalny.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

1.    Używanie form grzecznościowych "proszę", "przepraszam", "dziękuje".

2.    Okazywanie szacunku dorosłym.

3.     Kulturalne zachowanie się w trakcie powitań i pożegnań.

4.    Słuchanie innych gdy mówią- dzielenie się wrażeniami kiedy inni słuchają.

5.    Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

6.    Przyzwyczajanie do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku w przedszkolu i jego najbliższym otoczeniu.

7.    Umiejętność dzielenia się z innymi.

8.    Okazywanie pomocy dzieciom słabszym, młodszym i mniej sprawnym.

9.    Poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego.

10.    Wdrażanie nawyków higienicznych.

11.    Usamodzielnianie dziecka.

Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu:

Reguły zachowań w łazience

a) mycie rąk mydłem ( przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek, po powrocie z placu zabaw lub spaceru)

- wycieramy dłonie w swój ręcznik,

b) pielęgnacja zębów – myjemy zęby po posiłku, używamy własnych szczoteczek i kubeczków

- dbamy o higienę przyborów do mycia zębów,

- kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu..

c) higiena potrzeb fizjologicznych

- zgłaszamy nauczycielce potrzeby fizjologiczne,

- korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,

- zawsze po sobie spłukujemy toaletę,

- myjemy ręce po wyjściu z toalety.

Reguły zachowań w szatni

- starannie układamy swoją odzież i buty,

- pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,

- po powrocie, przed wejściem do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę,

- przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,

- starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,

- pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się przy stole:

-Przełamanie niechęci do nieznanych potraw,

-Zachowanie prawidłowej postawy przy stole,

-Prawidłowe posługiwanie się sztućcami,

-Wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności,

-Stosowanie zasady kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków,

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków

- jemy w ciszy,

- sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,

- odchodząc od stołu, mówimy „dziękuję”, cicho wstajemy i zasuwamy krzesło.

II. Bądź koleżeński, kontroluj swoje zachowanie.

Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodnego funkcjonowania w grupie.

1.    Umiejętność porozumiewania się umiarkowanym głosem.

2.    Przestrzeganie określonych norm i reguł życia w grupie.

3.    Właściwe zachowania się dzieci w stosunku do innych ( nie stosuj obraźliwych słów, ani przemocy).

4.    Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych.

5.    Umiejętność właściwego przyjmowania pochwał i krytyki, radzenie sobie ze stresem i porażkami.

6.    Umiejętność wyrażania swoich uczuć w sposób zrozumiały dla innych, rozpoznawanie i nazywanie uczuć i emocji.

7.    Poznawanie wzorców właściwego zachowania ( postawa nauczyciela, postaci z literatury)

8.    Budowanie systemu wartości.

9.    Wskazywanie dzieciom co jest dobre a co złe.

10.    Kształtowanie odporności emocjonalnej.

11.    Podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania.

Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp.

- zajmujemy wyznaczone miejsce,

- witamy się z gośćmi ,

- uważnie słuchamy,

- żegnamy się z gośćmi,

- wychodzimy w ustalonej kolejności.

Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów

- idziemy kolejno parami,

- nie popychamy się,

- uważnie słuchamy,

- przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

Kodeks przedszkolaka

-Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

-Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.

-Szanuję własność cudzą i wspólną.

-Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję

od innych.

-Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej

zabawie odłożę je na miejsce.

-Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.

-Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.

-Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie

przyjętymi normami.

-Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.

-Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne mi w szkole.

Dbaj o swoje bezpieczeństwo i zdrowie

-Zaznajomienie dzieci z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, na spacerach i wycieczkach ( np. zasady ruchu drogowego).

-Umiejętność unikania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach trudnych .

-Znajomość profilaktyki prozdrowotnej.

-Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych.

-Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza: pediatry, stomatologa.

-Omówienie postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia.

-Zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu.

-Nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób.

Reguły zachowań w sali

- nie biegamy,

- dzielimy się wszystkim,

- mówimy umiarkowanym głosem,

- gramy uczciwie,

- nie bijemy innych,

- sprzątamy po sobie,

- nie niszczymy zabawek,

- używamy zwrotów grzecznościowych.

Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

- bezpiecznie korzystamy z urządzeń,

- nie popychamy innych,

- nie bijemy się,

- pomagamy młodszym kolegom,

- nie oddalamy się z terenu ogrodu,

- słuchamy poleceń nauczyciela.

Kodeks zdrowego przedszkolaka

-Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.

-Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.

-Spożywam zróżnicowane posiłki.

-Czynnie spędzam wolny czas.

-Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.

III. Wprowadzenie dziecka w świat wartości – poznaję swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe

Co to są wartości?

        Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się z ich znajomością czy umiejętnością kierowania nimi. Dlatego czymś ważnym i oczywistym jest zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do nauki wartości by miały szansę posługiwać się nimi. Musimy pamiętać, że wartości przede wszystkim wynosimy z domu rodzinnego, a przedszkole jest miejscem, które powinno wspierać rodziców przy ich wprowadzaniu. Mocny system wartości i umiejętności ich stosowania w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko. Należy nauczyć dzieci:

    jak być przyzwoitym człowiekiem,

    jak budować dobre relacje z rówieśnikami,

    jak dokonywać właściwych wyborów.

Należy uczyć wartości moralnych gdyż brak wartości stanowi zagrożenie dla świata. Najważniejsza w nauczaniu wartości powinna być świadomość dorosłych, że nie teoria, lecz ich własny przykład i zachowania najgłośniej przemawiają do dzieci. Trzeba być jednak uważnym, by praktykowane przez nas wartości w życiu codziennym, były spójne z tymi, których nauczamy. Wychowując dzieci należy pamiętać o tym, iż uczy się ono w zależności od środowiska, w którym żyje.

We wspólnym działaniu nauczyciel i dziecko kierują się wartościami wyrażającymi się dążeniem do:

- czynienia dobra, uczciwości, prawdomówności;

- poznania prawdy, odkrywania rzeczywistości;

- respektowania wolności, godności własnej i drugiego człowieka, tolerancji, solidarności;

- poszukiwań piękna.

Zatem wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych należy rozpatrywać, uwzględniając relacje między:

- prawdą a fałszem (wartościami logiczno-poznawczymi);

-dobrem a złem (wartościami etycznymi);

- pięknem a brzydotą (wartościami estetycznymi).

Przez różne formy przeżywania i tworzenia sztuki dziecko wprowadzamy w świat wartości. Jednym z nich jest

- baśń (i ta ludowa, i ta literacka), dzięki której dzieci potrafią określać cechy osobowościowe postaci, wczuwać się w różne role, a ty samym emocjonalnie się angażować i odkrywać sposoby rozwiązywania konfliktów oraz dylematów moralnych.

Ponadto wykorzystujemy inne formy takie jak;

– muzyka, malarstwo, rzeźba, grafika,

- kontakty z przyrodą oparte na empatii i świadomym przeżywaniu i doświadczaniu oraz odpowiedzialności za jej ochronę.

Dziecko poznaje swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe poprzez;

-Wzbogacanie wiedzy poprzez przekazywanie ciekawostek i interesujących historii, legend związanych z tradycjami rodzinnymi i regionalnymi.

-Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych.

-Poznawanie pracy zawodowej rodziców i dziadków, oraz zawodów ważnych dla środowiska: strażak, policjant, lekarz, nauczyciel.

-Uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej- jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna.

- Zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem i mapą Polski.

Kodeks małego patrioty

-Znam członków swojej rodziny.

-Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu.

-Szanuję kulturę i tradycje narodowe.

-Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.

-Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe.

-Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.

-Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI :

•    rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie,

•    dostrzega i rozumie innych, akceptuje ich odrębność,

•    potrafi kulturalnie zwracać się do innych,

•    używa zwrotów grzecznościowych,

•    potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,

•    ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły,

•    wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania a także dostrzega je u innych,

•    rozumie potrzebę rozwiązywania sporów,

•    rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne,

•    zna swoje prawa i obowiązki,

•    szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość i szacunek,

•    rozumie potrzebę pomocy dorosłych w sytuacjach trudnych,

•    ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości,

•    potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych,

•    umie z godnością przyjmować porażki,

•    interesuje się otaczającym światem,

•    zna i kultywuje tradycje rodzinne, środowiskowe, regionalne i narodowe,

•    ma świadomość przynależności narodowej, rozpoznaje barwy narodowe, godło, rozumie pojęcie- ojczyzna.

EWALUACJA DO PROGRAMU:

Oceny efektów realizacji „Programu wychowawczego”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

redaktor: Aneta Hamrol  

<- powrót        
 liczba odwiedzin: 3079540      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia