Strona główna -> PRZEDSZKOLE -> KOMUNIKATY dla rodziców
         IMIENINY:
 REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA2017-03-01  

Regulamin rekrutacji dzieci

do Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Mochach 

na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 określa:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (aktualnie w fazie projektu),

4) Uchwała Rady Gminy Przemęt nr XXXV/229/17 z dnia 15 lutego 2017r.

§ 2

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który można pobrać bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 01 marca 2017r. do 14 marca 2017r. do godziny 15.00.

2. Nabór prowadzi się zgodnie z ustalonym harmonogramem, który stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Przemęt nr 1 do Zarządzenia nr 20.2017wójta Gminy Przemęt z dnia 27 lutego 2017r.

3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż dwóch wybranych przedszkoli.

§ 5

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie gminy Przemęt. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustalone na podstawie art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. poz. 59)

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Kryteria o których mowa mają jednakową wartość - 1 punkt

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXXV/229/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 15 lutego 2017r

1. Kandydat, którego jeden lub oboje rodziców/prawni opiekunowie pracują , wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lu pozarolniczą działalność gospodarczą oraz rodzic samotnie wychowujące dziecko – 4 punkty.

2. Uczęszczanie rodzeństwo kandydata do tego samego przedszkola w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja– 3 punkty.

3. zamieszkanie w pobliżu przedszkola przez kandydata – 1 punkt.

4.Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt

§ 6

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.

2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola. W ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych, rodzic ma prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka, którą musi otrzymać w ciągu 5 dni . Po otrzymaniu uzasadnienia w terminie 7 dni ma prawo złożyć odwołanie do dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia odwołania.

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 7

1. Przyjęcie dzieci spoza gminy Przemęt jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Przemęt i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

2. Dzieci zamieszkałe poza gminą Przemęt przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rady Gminy Przemęt (Uchwała XXXV/229/17 z dnia 15 lutego 2017r)

§ 8

Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 28 marca 2017r. do godz. 15.00 przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

§ 9

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat zamieszkały na obszarze danej gminy, któremu ta gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie został przyjęty do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego z powodu braku miejsc, dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego Wójta. W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które może przyjąć kandydata. Czas pracy wskazanego przez Wójta innego przedszkola albo innej formy wychowania przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, do których o przyjęcie ubiegali się rodzice kandydata.

§ 10

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

Powyższy regulamin obowiązuje od 1 marca 2017r.

Wykaz dokumentacji dostępnej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu:

Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej

Lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola.

Lista rezerwowa, dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola.

……………………………..........

(podpis dyrektora przedszkola)Harmonogram czynności wraz z terminami składania dokumentów
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu  

1.

Pobranie i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01 marca 2017 r.

do 14 marca 2017 r.

do godz. 15.00  

 

od 18 kwietnia 2017 r.

do 23 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez komisję rekrutacyjną czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 i art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017, poz. 59)  

 

 

 15 marca 2017 r.

do godz. 15.00 

 

 

24 kwietnia 2017 r.

do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

16 marca 2017 r.

do godz. 13.00

 

25 kwietnia 2017 r.

do godz. 13.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 17 marca 2017 r.

do 24 marca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 

od 25 kwietnia 2017r.

od godz. 13.00

do 04 maja 2017r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

28 marca 2017 r.

do godz. 15.00

 

 05 maja 2017 r.

do godz. 15.00

pliki do pobrania:
- Zasady rekrutacji
- terminarz rekrutacji
redaktor: Naczelny  

<- powrót        
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

 liczba odwiedzin: 3008071      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia